Prowadzisz sklep internetowy? Chcesz założyć sklep internetowy?

Ten artykuł jest dla Ciebie!

W kolejnym artykule przedstawiamy jak zmiany wpłyną na przedsiębiorców dostarczających treści cyfrowe online – e-booki, poradniki czy kursy. Artykuł znajdziesz tutaj: Duże zmiany w prawie dla e-sklepów w 2022! Część 2

Aktualizacja: 31.05.2022 r.

Jeszcze nie wszystkie sklepy internetowe wdrożyły zmiany prawne z początku roku, a już nadchodzą kolejne. Miały wejść w życie 1 stycznia 2022 r., a następnie 28 maja tego roku – terminy te nie zostały jednak dochowane. Pozostaje nam śledzić proces legislacyjny i być gotowym na wdrożenie zmian.

UWAGA! Jeśli kierujesz sprzedaż na rynki europejskie inne niż Polska, powinieneś dostosować się do nowych zasad już teraz! Możesz to zrobić z naszą pomocą - Pakiet E-Sprzedawcy UE uwzględnia najnowsze zmiany prawne.

W oparciu o projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy – Kodeks cywilny z dnia 5 stycznia 2022 r. przedstawiamy Wam najważniejsze z proponowanych zmian. Co istotne, wszystko o czym piszemy w odniesieniu do konsumenta będzie miało również zastosowanie do przedsiębiorcy uprzywilejowanego. O tym, kto jest przedsiębiorcą uprzywilejowanym pisaliśmy w ww. artykule. Definicja takiego przedsiębiorcy nie ulegnie zmianie i w tym zakresie artykuł pozostanie aktualny.

 • Przeniesienie postanowień dot. rękojmi dla konsumenta oraz przedsiębiorcy uprzywilejowanego do ustawy o prawach konsumenta

Do tej pory rękojmia była uregulowana kompleksowo w Kodeksie cywilnym – teraz to się zmieni. Przepisy w zakresie rękojmi dot. konsumentów oraz przedsiębiorców uprzywilejowanych zostaną zmienione i przeniesione do ustawy o prawach konsumenta.

 • Rękojmia po zmianach

Poniżej przedstawiamy najważniejsze ze zmian, w szczególności wymagające uwzględnienia w regulaminie sklepu internetowego, a także dotyczące uprawnień konsumenta, które są wykorzystywane najczęściej.

Zwróć uwagę na to, aby postanowienia regulaminu w Twoim sklepie dotyczące rękojmi uwzględniały odesłanie do właściwych przepisów prawa (zmiana z kodeksu cywilnego na ustawę o prawach konsumenta), odpowiednio regulowały uprawnienia reklamacyjne konsumenta (zgodnie z poniżej wskazanymi zmianami), a także właściwie informowały kupującego o zasadach odesłania reklamowanego towaru (pozostawienia ich w dotychczasowym kształcie może stanowić niedozwoloną klauzulę umowną).

Żądania reklamacyjne

Tak jak do tej pory, kupujący będzie mógł żądać:

 1. wymiany oraz
 2. naprawy towaru,

a także złożyć oświadczenie o:

 1. obniżeniu ceny albo
 2. odstąpieniu od umowy.

Natomiast w przypadku liter c oraz d zostały wprowadzone dodatkowe ograniczenia (do tej pory wyłącznie dla odstąpienia od umowy konieczne było wystąpienie istotnej wady).

Z obniżenia ceny oraz odstąpienia od umowy konsument będzie mógł skorzystać tylko wtedy, gdy:

 1. sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
 2. sprzedawca nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
 3. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że przedsiębiorca próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
 4. brak zgodności towaru z umową będzie na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy lub
 5. z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta.

Co ciekawe, nowelizacja wprowadza domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna. Tym samym to Ty jako sprzedawca będziesz musiał udowodnić, że wada nie jest istotna i Konsument nie może skorzystać z takiej opcji reklamacyjnej.


Dostarczenie wadliwego towaru

Tutaj zmiana jest bardzo znacząca, do tej pory przepis wyglądał tak:

Art.  561 ze zn. 2 Kodeksu cywilnego

„§  1.   Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w którym rzecz została wydana kupującemu.”

Art.  561 ze zn. 3. Kodeksu cywilnego

„Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 koszty wymiany lub naprawy ponosi sprzedawca. W szczególności obejmuje to koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.”

Natomiast nowe regulacje idą krok dalej przy wymianie i naprawie towaru.

Zgodnie z projektem Art. 43d ust. 5 ustawy o prawach konsumenta brzmi tak:

„Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt.

Tym samym sprzedawca internetowy nie tylko ponosi koszt odesłania towaru, ale będzie go musiał również od kupującego odebrać.

Ale już przy odstąpieniu od umowy (Uwaga! Chodzi tutaj o odstąpienie od umowy ze względu na wadę towaru), wygląda to tak:

Art. 43e ust. 6 ustawy o prawach konsumenta

„W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.”

Zapoznaj się również z drugą częścią artykułu: Duże zmiany w prawie dla e-sklepów w 2022! Część 2

Brak możliwości ograniczenia rękojmi

Obecnie możliwe jest ograniczenie lub wyłączenie rękojmi w odniesieniu do przedsiębiorcy uprzywilejowanego, z czego sprzedawcy internetowi chętnie korzystali. Projekt nie zakłada jednak takiej możliwości. W związku z tym konieczne będzie zweryfikowanie regulaminu sklepu internetowego w tym zakresie.

Nadal jednak będzie możliwe ograniczenie rękojmi w przypadku towarów używanych.

Zaakceptowanie wady towaru

Wraz z nowymi przepisami przedsiębiorca nie będzie odpowiadał za brak zgodności towaru z umową w zakresie szczegółowo wskazanym w ustawie o prawach konsumenta, jeśli konsument zostanie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ww. ustawie oraz najpóźniej w chwili zawarcia umowy, wyraźnie i odrębnie zaakceptuje on brak konkretnej cechy towaru. Tym samym sama informacja o braku takiej zgodności nie będzie wystarczająca i konieczna będzie odrębna akceptacja takiej cechy.

 • Towar z elementami cyfrowymi

Ustawa wprowadza nowe pojęcie – towar z elementami cyfrowymi, a także szczegółowe regulacje mające do niego zastosowanie. Powinno Cię to szczególnie zainteresować, jeśli prowadzisz sklep z elektroniką.

Towar z elementami cyfrowymi zawiera treść cyfrową lub usługę cyfrową lub jest z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie. Jako przykład takiego towaru ustawodawca unijny podaje inteligentny zegarek ze względu na to, że może on pełnić swoje funkcje wyłącznie z aplikacją, która udostępniana jest na podstawie tej samej umowy sprzedaży, ale którą konsument musi pobrać na smartfon.

Do treści cyfrowych zawartych na ww. towarach co do zasady stosuje się również przepisy dot. przeniesienia własności towaru, a nie przepisy dotyczące treści cyfrowych online.

Jak widzisz, zmian jest całkiem sporo, a ich ostateczny kształt nadal nie jest znany. Nie chcesz sam tego pilnować i mieć pewność, że zdążysz wdrożyć zmiany? Kup regulamin w naszym Kreatorze Legal Geek, a to my zadbamy o to żebyś był na bieżąco! Styczniowe zmiany w prawie e-commerce wprowadzisz w kilku kliknięciach, kiedy będziesz chciał i będzie Cię to kosztować dokładnie tyle ile zapłacisz za regulamin, bez względu na to jak mocno zmieni się dokument.