§ 1 Definicje
1. Dzień roboczy – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych
od pracy.
2. Komisja – powołana przez Organizatora komisja konkursowa złożona z trzech
przedstawicieli Organizatora, której zadaniem będzie wybranie zwycięzców Konkursu.
3. Konkurs – konkurs “Legalny start z Legal Geek” prowadzony przez Organizatora,
którego dotyczy Regulamin.
4. Organizator – Legal Geek Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, ul. Obrońców Westerplatte
2-4/1, 81-706 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział KRS,
pod nr KRS: 0000615169, NIP: 5862305970, o kapitale zakładowym 10.000 zł
w całości wpłaconym.
5. Regulamin – niniejszy regulamin.
6. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, w tym również osoba fizyczna prowadząca
tzw. działalność nierejestrowaną, lub podmiot niebędący konsumentem w rozumieniu
kodeksu cywilnego.
§ 2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady Konkursu.
2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze
ponadterytorialny zasięg Internetu.
3. Konkurs jest prowadzony przez Organizatora za pośrednictwem serwisu Instagram
oraz Facebook.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Instagram oraz Facebook ani z nim związany, a podmiotem odpowiedzialnym
za konkurs jest Organizator.
§ 3 Uczestnictwo w Konkursie
1. W konkursie udział mogą wziąć Uczestnicy, z zastrzeżeniem ust. 2 i 6.
2. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik musi posiadać aktywne konto
w serwisie Instagram lub Facebook.
3. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu, którego
treść dostępna jest pod adresem: https://kreator.legalgeek.pl/info/regulamin-konkursu-legalny-start. Informacja o Regulaminie znajdzie się w poście lub relacji informujących
o Konkursie na stronie Organizatora w serwisie Instagram oraz Facebook. Zgłoszenie
udziału w Konkursie poprzez zamieszczenie za pośrednictwem swojego aktywnego
i publicznie dostępnego konta na jednym z ww. portali komentarza odpowiadającego
na pytanie konkursowe: “Dlaczego chciałbyś otworzyć sklep internetowy?” pod
postem konkursowym na portalu, na którym Uczestnik dodaje komentarz
(odpowiednio: Instagram: https://www.instagram.com/legalgeek_pl/, Facebook:
https://www.facebook.com/legalgeekpl) oznacza akceptację Regulaminu.
4. W momencie opublikowania, na zasadach określonych w Regulaminie, konkursowego
komentarza przez Uczestnika – Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej,
nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie z przygotowanego
przez Uczestnika komentarza (obejmującego wszelkie zamieszczone w nim treści,
w tym ewentualne zdjęcie lub grafikę), polegające na rozpowszechnieniu rozwiązania
w Internecie w związku z działalnością Organizatora.
5. Umieszczając komentarz, Uczestnik oświadcza, że ma wszelkie prawa do zawartości
komentarza oraz, że treści te nie są ograniczone żadnymi prawami osób trzecich,
a także że są one zgodne z prawem i Uczestnik posiada wszelkie niezbędne zgody na
wykorzystanie wizerunków – jeśli takie składają się na rozwiązanie.
6. W konkursie nie mogą brać udziału: Organizator, a także pracownicy,
współpracownicy oraz podmioty powiązane z nimi organizacyjnie (np. wspólnicy
spółki), ponadto ich małżonkowie, zstępni, wstępni oraz rodzeństwo.
§ 4 Przebieg Konkursu
1. Konkurs trwa od godziny 00:00:01 dnia 09.09.2021 roku do godziny 23:59:59 dnia
09.10.2021 roku.
2. Zadaniem Konkursowym jest dodanie przez zalogowanego w serwisie Instagram lub
Facebook Uczestnika Konkursu komentarza, o którym mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu
w terminie określonym w § 4 ust. 1 Regulaminu. Komentarze dodane poza terminami
określonymi w ust. 1 nie będą brane pod uwagę przez Komisję przy wyborze laureatów
Konkursu.
3. Zabrania się umieszczania komentarzy zawierających treści wulgarne, bezprawne lub
naruszające dobre obyczaje, a także będących kopią już udzielonych komentarzy.
§ 5 Wyłonienie zwycięzców i przyznanie nagród
1. Komisja nagrodzi po jednej najciekawszej zdaniem jury wypowiedzi, zamieszczonej
odpowiednio w komentarzu na Facebooku i osobno na Instagramie, z tym
zastrzeżeniem, że zwycięzcą na obu portalach nie może zostać ten sam Uczestnik.
2. Nagrodami dla każdego z dwóch laureatów będą:
● kod rabatowy, obniżający do 0 zł cenę rocznego abonamentu na Pakiet Esprzedawcy z Kreatora Legal Geek
(https://kreator.legalgeek.pl/products/pakiet-e-sprzedawcy), o wartości
413,28 zł brutto;
● kod rabatowy, obniżający do 0 zł cenę rocznego abonamentu na Regulamin
sklepu na Allegro z Kreatora Legal Geek
(https://kreator.legalgeek.pl/products/regulamin-sklepu-na-allegro), o wartości
177,12 zł brutto.
3. Łączna pula nagród wynosi 1180,80 zł brutto.
4. Wyłonienie i ogłoszenie zwycięzców Konkursu nastąpi w terminie do 10 dni roboczych
od zakończenia Konkursu.
4. Organizator niezwłocznie skontaktuje się ze zwycięzcą Konkursu za pośrednictwem
portalu społecznościowego, poprzez który Uczestnik opublikował zwycięski post,
w celu poinformowania go o wygranej i uzyskania danych niezbędnych do
dostarczenia nagród i rozliczenia konkursu.
5. Laureaci powinni przekazać Organizatorowi w terminie 20 dni roboczych: adres e-mail
Laureata, na który Organizator może przesłać nagrodę, a także – w przypadku
Laureata będącego osobą fizyczną, nieprowadzącego działalności gospodarczej –
dane Laureata potrzebne do celów rozliczeniowych, obejmujące zwłaszcza imię,
nazwisko i datę urodzenia. Brak podania danych we wskazanym w zdaniu
poprzedzającym terminie skutkuje utratą prawa do nagrody i wyłonieniem nowego
zwycięzcy/nowych zwycięzców w jego miejsce na zasadach określonych w § 5 ust. 1
Regulaminu.
6. Przekazanie nagród nastąpi w ciągu 20 dni roboczych od dnia, w którym laureat
przekazał Organizatorowi dane, o których mowa w § 5 ust. 5 Regulaminu.
7. Nagrody nie podlegają wymianie na środki pieniężne lub inne towary.
8. Prawa do nagrody nie mogą być przeniesione przez zwycięzcę na rzecz osób trzecich
przed odbiorem nagrody przez zwycięzcę Konkursu.
9. W przypadku zwycięzcy będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności
gospodarczej – Organizator przyzna zwycięzcy dodatkową nagrodę, o wartości
11,11% (zaokrągloną do pełnych złotych) przyznanych nagród – celem pokrycia
należnego podatku od nagrody. Nagroda dodatkowa zostanie przekazana na
rachunek właściwego urzędu skarbowego przez Organizatora. Powyższe ma
zastosowanie w przypadku wystąpienia obowiązku podatkowego.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wyróżnienia większej liczby Uczestników
przyznając im nagrody dodatkowe.
§ 6 Reklamacje
1. Prawo do składania reklamacji przysługuje każdemu Uczestnikowi Konkursu.
2. Reklamacja powinna być złożona na adres e-mail: kreator@legalgeek.pl. Organizator
zaleca, żeby w zgłoszeniu reklamacyjnym wskazać, że dotyczy ona Konkursu
“Legalny start z Legal Geek”.
3. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku
gdy reklamacja wymaga uzupełnienia – Organizator zwróci się do Uczestnika
z prośbą o jej uzupełnienie.
4. Postępowanie reklamacyjne nie wyłącza innych praw Uczestnika przysługujących mu
w oparciu o przepisy prawa.
§ 7 Dane osobowe
1. Administratorem danych osobowych Uczestników biorących udział w Konkursie jest
Organizator.
2. Dane osobowe Uczestnika przetwarzane są na podstawie:
a. Umowy, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – czyli
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”);
b. prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora, tj. zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. f RODO – polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń,
c. obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze, tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
3. Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika następuje w celu realizacji zawieranej
umowy.
4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla prawidłowej realizacji zawieranej
Umowy. W przypadku niepodania danych niemożliwe będzie wzięcie udziału
w Konkursie.
5. Uczestnik ma prawo:
a. dostępu do treści swoich danych osobowych,
b. sprostowania swoich danych osobowych,
c. usunięcia swoich danych osobowych,
d. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
e. żądania przeniesienia swoich danych osobowych,
f. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania
swoich danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją –
wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art.
6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na podstawie prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez administratora).
6. W celu realizacji powyższych uprawnień należy wysłać e-mail na adres:
kreator@legalgeek.pl.
7. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika, podanych w związku z Konkursem,
mogą być:
a) portale społecznościowe (Facebook, Instagram)* – z uwagi na charakter
Konkursu,
b) osoby współpracujące z Organizatorem na podstawie umów cywilnoprawnych,
wspierające naszą bieżącą działalność Organizatora,
– zaś w przypadku wygranej w Konkursie lub zgłoszenia zapytania lub
reklamacji:
c) dostawca skrzynki poczty elektronicznej *,
d) dostawca standardowego oprogramowania biurowego *,
e) dostawca oprogramowania do zarządzania zadaniami *,
f) biuro rachunkowe (w przypadku wygranej w Konkursie).
8. W przypadkach oznaczonych w ustępie powyżej gwiazdką, dane osobowe mogą być
przetwarzane przez podmioty ze Stanów Zjednoczonych. W takich przypadkach,
właściwy poziom ochrony danych Uczestnika, w tym poprzez stosowanie
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia zastosowanie standardowych klauzul ochrony
danych przyjętych przez Komisję Europejską, o których mowa w art. 46 ust. 2 lit. c
RODO.
9. Dane Uczestnika będą przetwarzane do momentu:
a. w którym ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych
z Konkursem,
b. na Organizatorze przestanie ciążyć obowiązek prawny,
c. zostanie przyjęty sprzeciw Uczestnika wobec przetwarzania danych osobowych –
w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes
Organizatora
– w zależności od tego, które z tych zdarzeń ma zastosowanie w danym przypadku
i które z nich nastąpi później.
8. W przypadku, gdyby Uczestnik uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie
z prawem, przysługuje mu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
§ 8 Postanowienia końcowe
1. Informacje na temat Konkursu Uczestnicy mogą uzyskać za pośrednictwem poczty
elektronicznej wysyłanej na adres: kreator@legalgeek.pl.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie:
https://kreator.legalgeek.pl/info/regulamin-konkursu-legalny-start.

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC20

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

EXTRA20

KOD WAŻNY DO 18.09.2023 roku, godz. 23:59

Promocja na start w Kreatorze!

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!